Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

Анықтама

Оку құралы жоғары оку орындарынын студенттеріне ақпараттық коммуникациялық технологиялар пөні және кез келген заманауи ақпараггық технологиялар
бойынша білім алушыларға арналған. Заман талабына, окыту үдерісін жетілдіре отырып қоғам сүранысына, жеке түлғаны қалыптастыру мақсатына орай ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану тиімділігін осы оку күралынын көмегімен женілдетуге мүмкіндік бар.

library.ablaikhan.kz
© Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages