Кітапхананы пайдалану ережесі

1.Жалпы ережелер
1.1 Кітапхана – ақпарат орталығы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті оқу процесінің және университеттің ғылыми-зерттеу қызметінің тақырыптық бағыттары бойынша қорларды сақтайды және оларға қол жеткізуді ұйымдастырады.
1.2 КАО университетте ғылыми, ақпараттық және мәдени-ағартушылық сипаттағы қызметтерді орындайды, оқу, оқу-тәрбиелік, ғылыми және инновациялық қызметті қамтамасыз етеді.
1.3 Осы Ереже Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2000 жылғы 17 тамыздағы № 827 бұйрығымен бекітілген «Жоғары кәсіптік білім беру ұйымының кітапханасы туралы» Үлгілік ережеге; әл-Фараби атындағы кітапхана туралы ережеге және университеттің нормативтік құжаттарына сәйкес әзірленді.

2.Оқырмандарды кітапханаға жазу тәртібі
2.1 Оқырмандарды кітапханаға жазу КАО абонементінде (№3 ҒО, каб.101)
2.2 Оқырмандарды кітапханаға жазу жеке куәлігін және 3×4 см көлеміндегі 2 фотосуретті көрсету арқылы жүргізіледі.
2.3 Тіркелгеннен кейін оқырман био пайдалану ережелерімен танысуға және оларды қатаң сақтауға міндетті.

3.Абонементті пайдалану ережелері
3.1 абонементтерде әдебиетті үйге беру жүзеге асырылады.
3.2 Әдебиетке тапсырыс беру кезінде оқырман оқырман билетін ұсынады.
3.3 Кітапхана қорынан кітаптар мен басқа да материалдарды алған кезде оқырман басылымдарды мұқият қарап, қандай да бір ақаулар анықталған жағдайда бұл туралы кітапханашыға хабарлауға міндетті, олай болмаған жағдайда басылымды соңғы пайдаланған оқырман басылымның бүлінуіне жауапты болады.
3.4 Пайдаланушы әдебиеттерді бір семестрге немесе бір оқу жылына алады.
3.5 Энциклопедиялар, анықтамалықтар, диссертациялар тек оқу залдарында беріледі. Егер абонементте қажетті әдебиеттер болмаса, материалдарға кітапхана сайты арқылы қол жеткізуге болады https://library.ablaikhan.kz.

4.Оқу залын пайдалану ережелері
4.1 Оқу залын пайдалану үшін келуді тіркеу үшін оқырман билетін ұсыну жеткілікті.
4.2 Оқу залында келушілерге оқу залының қорында ашық қолжетімділік режимінде жұмыс істеу мүмкіндігі беріледі, бұл өз бетінше қажетті әдебиеттерді табуға, қордағы басылымдарды қызықтыратын тақырыптар бойынша қарауға мүмкіндік береді.

5.КАО электрондық залдарын пайдалану ережесі
5.1 Кітапхананың электрондық залын пайдалану үшін пайдаланушыға кітапханашыға оқырман билетін ұсыну жеткілікті.
5.2 Электрондық зал Интернет желісінің ресурстарына, жазылу деректер базасына және өзіндік генерацияның электрондық ақпараттық ресурстарына қолжетімділік береді.

6.Анықтамалық-библиографиялық қызметті пайдалану ережесі
6.1 КАО анықтамалық-библиографиялық қызметті пайдалану үшін пайдаланушыға кітапханашыға оқырман билетін ұсыну жеткілікті.
6.2 Мерзімді басылымдар залы отандық және шетелдік газеттер мен журналдарға, хабаршылар мен бюллетендерге және т.б. соңғы жылға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Бұрын жарияланған басылымдарға КАО қорынан зал кітапханашысына жүгіну арқылы тапсырыс беруге болады.
6.3 Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін залда жиі сұралатын мерзімді басылымдары бар папкалар дайындалды (№1,ҒО каб.219)

7.Сыймен толықтыру және өңдеу бөлімінің жұмысы
7.1 Басылымды/ларды сыйға тартудың негізгі өлшемдері оның өзектілігі, ғылыми, тарихи және көркемдік құндылығы, био қорын толықтырудың тақырыптық-типологиялық бейініне сәйкестігі болып табылады.
7.2 Кітапхана ұлттық және діни алауыздықты, нәсілдік төзбеушілікті насихаттауға, қоғамға жат мінез-құлықты және басқа да жағымсыз құбылыстарды насихаттауға бағытталған басылымдарды сый ретінде қабылдамайды.

library.ablaikhan.kz
© Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages